Klauzula Informacyjna

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 1. 1.       Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest:

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia im. Ludomira Różyckiego w Gliwicach, ul. o .Jana Siemińskiego 6, 44-100 Gliwice, reprezentowana przez Dyrektora Placówki

 1. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
 1. Wypełniania obowiązków kształcenia i wychowania dzieci, nałożonych:
 • Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
 • Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – prawo oświatowe

a także rozporządzeniami wykonawczymi do ww. ustaw.

 1. Zgoda osoby, której dane dotyczą.

 

 1. Dane osobowe, o których mowa w pkt 2 ppkt a. będą przechowywane zgodnie z Instrukcją Archiwalną opracowaną na postawie Ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

 

 1. Dane, o których mowa w pkt 2 ppkt. b będą przetwarzane do momentu wycofania zgody
  lub zgodnie z pkt 3.
 1. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 2. Dane osobowe nie będą udostępniane, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych
  na podstawie przepisów prawa.
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Przysługuje Pani / Panu prawo do:
 • sprostowania swoich danych,
 • usunięcie danych, tych które są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dotyczą,
 • sprzeciwu do przetwarzania danych jeżeli wynika to ze szczególnej sytuacji osoby, której dane dotyczą.
 1. Podanie danych osobowych zgodnie z pkt 2 ppkt a. jest obowiązkiem ustawowym, zaś podanie danych osobowych zgodnie z pkt 2 ppkt b. jest obowiązkiem umownym. Cofnięcie zgody będzie skutkowało brakiem możliwości wykonywania czynności, objętej zgodą na przetwarzanie danych osobowych.
 2. Podane dane osobowe nie podlegają profilowaniu.
 3. Inspektorem Ochrony Danych w placówce jest:

Anna Pielok, adres e-mail: annapielok@op.pl